Frantisek Drtikol
Akt hinter Kreis
o.J.
Photographie
34 x 23 cm
FRD/PH 3